Istota finansów publicznych

Istota finansów publicznych

Warto znać przynajmniej podstawowe informacje z nimi związane. Finanse publiczne obejmują procesy związane z gromadzeniem, rozporządzaniem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, a także zajmują się zarządzaniem długiem publicznym oraz finansowaniem deficytu budżetowego. Konieczne są ramy prawne, w których odbywają się powyższe procesy i zjawiska. Rozróżniamy cztery funkcje finansów publicznych. Pierwszą z nich jest funkcja alokacyjna, która polega na takim przekazywaniu środków publicznych na poszczególne cele, podmioty państwowe czy regiony, aby w maksymalnym stopniu zostały one wykorzystane, a także, aby było to jak najbardziej efektywne. Przy lokowaniu środków władze państwowe mają na uwadze przede wszystkim odpowiednie zaspokojenie potrzeb obywateli czy dofinansowanie dziedzin, które tego potrzebują, a jednocześnie są istotne dla społeczeństwa. Funkcja redystrybucyjna polega na wtórnym podziale PKB, na odpowiednim rozdysponowaniu środków uzyskanych w sferze produkcyjnej do sfery nieprodukcyjnej. Finanse publiczne pełnią ponadto funkcję kontrolną, która powinna zapobiegać nadużyciom w systemie finansowym państwa. Wszystkie te trzy funkcje są powodem istnienia kolejnej funkcji – stabilizacyjnej. Poprzez odpowiednią alokację, redystrybucją środków oraz kontrolę możliwe jest osiągnięcie stabilizacji gospodarczej, tj. zmniejszenie bezrobocia, harmonijny rozwój i wiele więcej korzyści.